Biên bản cuộc họp chữ viết.

Thứ tư , 06/05/2015, 10:47 GMT+7
     
Trò Hoàng hoàn toàn không biết sử dụng dấu câu. Bạn ấy đặt dấu câu không đúng vị trí, khiến câu văn không có nghĩa hoặc nghĩa câu văn không đúng và rõ ràng. Chúng ta hày tìm cách giúp bạn ấy.

Trường Tiểu học A

Lớp A

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huyện Y, ngày 28 tháng 04 năm 2006

 

BIÊN BẢN HỌP LỚP

I.    Thời gian, địa điểm họp :

-     Thời gian : 16 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2006.

-     Địa điểm : Lớp học

II.   Thành phần tham dự :

-     Bác chữ A, chủ tọa.

-     Cô chữ G, thư kí.

-     Các chữ cái và các dấu câu.

III. Nội dung buổi họp :

      Bác chữ A nêu vấn đề chính :

-     Trò Hoàng hoàn toàn không biết sử dụng dấu câu. Bạn ấy đặt dấu câu không đúng vị trí, khiến câu văn không có nghĩa hoặc nghĩa câu văn không đúng và rõ ràng. Chúng ta hày tìm cách giúp bạn ấy.

Nguyên nhân của sự việc là do cậu ấy chẳng để ý đến dấu câu. Mỏi tay khi nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Các chữ cái đều có ý kiến đóng góp.

Các dấu câu đưa ra một vài phương án.

Bác chữ A đề nghị :

-     Từ nay, mỗi khi bạn Hoàng định chấm câu, anh dấu chấm nên yêu cầu bạn ấy đọc lại câu văn một lần nữa xem câu đã đủ nghĩa chưa.

IV. Kết luận cuộc họp :

-     Tất cả các thành viên của chữ cái và dâu câu đều nhất trí với đề nghị của bác chữ A.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 45 phút.

      Thư kí                                                                                           Chủ tọa

      Chữ G                                                                                           Chữ A

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
Lam bien ban cuoc hop chu viet bien bac cuoc hop chu viet 5