Phân tích nhân vật Uy-lít-xơ trong trích đoạn: Uy-lít-xơ đấu trí,...

Uy-lít-xơ và các bạn đồng hành đã bị Pô-li-phem cầm tù. Chỉ mới hai ngày mà đã có 6 người bạn của Uy-lít-xơ bị tên...