Sức hấp dẫn của bản Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh).

Để đập tan những luận điệu của thực dân Pháp về việc Việt Nam là thuộc địa và Pháp có quyền quay trở lại Việt Nam,...