Dàn ý đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu chúng ta...

Nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhà máy, xí nghiệp thải ra các khí độc hại làm ô nhiễm bầu khí quyển, thậm chí...