Bức thư gửi từ máy bay

Theo dõi đường rơi của vật nặng từ máy bay, bạn sẽ thấy một hiện tượng lạ lùng: vật nặng rớt xuống dưới, nhưng trong...